Elektronická podateľňa

Čo je elektronický podpis

Elektronický podpis je informácia pripojená, alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať tieto požiadavky:

- nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča a elektronického dokumentu,

- je možné efektívne overiť na základe znalosti dokumentu a verejného kľúča prislúchajúceho k súkromnému kľúču, že elektronický dokument, ku ktorému je táto informácia pripojená, je totožný s dokumentom na základe ktorého bola táto informácia vytvorená.

Elektronický podpis je kľúčovým prvkom seriózneho elektronického obchodu a ďalších elektronických služieb s prívlastkom e-. Aby takýto podpis mal právnu váhu porovnávateľnú s vlastnoručným podpisom, musí v súlade s § 40 ods. 4 Občianského zákonníka umožnovať "zachytiť obsah právneho úkonu a určiť osobu, ktorá právny úkon elektronickými prostriedkami urobila". Pri elektronickej výmene informácií splneniu podobných právnych požiadaviek veľmi účinne napomáha moderná kryptografia. Na splnenie požiadavky "zachytenie obsahu právneho úkonu" kryptografia umožňuje "overenie integrity elektronického dokumentu", t. j. odhalenie akejkoľvek modifikácie elektronického dokumentu po jeho podpísaní. Rovnako kryptografia umožňuje overiť podpisovateľa elektronického dokumentu. Slúži jej na to tzv. Digitálny podpis s asymetrickou dvojicou kľúčov.